Podmínky

Pravidla pro užívání stránek www.memorynet.cz

(dále jen Pravidla)

Provozovatelem těchto stránek (dále jen Provozovatel) je Jan Linhart, IČ: 75309360.

Každý, kdo bude užívat služby poskytované Provozovatelem těchto stránek (dále jen Uživatel), vyjadřuje používáním stránek souhlas s těmito Pravidly, která se zavazuje respektovat a bez výhrad dodržovat.

Tato Pravidla představují závazné podmínky pro použití těchto stránek. Upravují vztah Provozovatele s Uživateli, regulují způsob užívání těchto stránek ze strany Uživatelů za účelem jejich bezpečného a uspokojivého provozu a užívání a za účelem zajištění dodržování obecně závazných předpisů.

 

I.
Povinnosti Uživatele týkající se registrace a bezpečnosti účtu.

1. Uživatel neposkytne na stránkách falešné osobní informace ani nevytvoří účet pro nikoho jiného bez jeho povolení.
2. Uživatel nebude vytvářet více než jeden osobní účet.
3. V případě deaktivace účtu Uživatele Provozovatelem, nevytvoří Uživatel jiný účet na stránkách bez souhlasu Provozovatele.
4. Uživatel nepoužije svůj osobní profil ke komerčnímu obohacení.
5. Uživatel bude své kontaktní informace udržovat přesné a aktuální.
6. Provozovatel si vyhrazuje právo odebrat uživatelské jméno nebo jiný identifikátor Uživatele, který bude považovat za nevhodný (například v případě vulgarit, neoprávněného použití jména nebo názvu chráněného předpisy o ochraně duševního vlastnictví apod.).
7. Uživatel nesdělí nikomu své heslo, neumožní nikomu přístup ke svému účtu ani nepodnikne žádné jiné kroky, které by mohly ohrozit bezpečnost jeho účtu.
8. Uživatel nepřenese svůj účet na jiného uživatele bez předchozího písemného svolení Provozovatele.
9. Uživatel nebude zveřejňovat neautorizovaná komerční sdělení (například spam).
10. Uživatel nepoužije stránky k činnostem nezákonným, klamavým, škodlivým nebo diskriminačním.
11. Uživatel nebude vyvíjet žádnou činnost, která by mohla způsobit ztrátu funkčnosti, přetížení nebo nesprávnou funkci nebo vzhled těchto stránek, jako je útok s cílem odepření služby nebo narušení vykreslování stránek nebo jiné funkce stránek.
12. Uživatel nebude podněcovat ani napomáhat k porušování těchto Pravidel.
13. Uživatel nebude shromažďovat obsah nebo informace jiných uživatelů, nebo jinak získávat přístup pomocí automatických nástrojů (jako jsou vyhledávací roboti, prohledávací moduly nebo scrapery) bez předchozího svolení Provozovatele.
14. Uživatel  se prostřednictvím stránek nezapojí do nezákonného multi-level marketingu na pyramidovém principu.
15. Uživatel nebude nahrávat viry ani jiné škodlivé kódy.
16. V případě zřízení neveřejného bodu bere Uživatel jako zřizovatel příslušného bodu na vědomí, že jeho název bude veřejnosti přístupný a Uživatel proto nebude takový bod označovat názvem, který by neměl být zveřejněn. Provozovatel v takovém případě neodpovídá za případné důsledky plynoucí ze zveřejnění osobních a obdobných údajů v tomto názvu.

 

II.
Obsah vložený Uživatelem

Uživatel je plně odpovědný za obsah, který na tyto stránky vloží.
Uživatel zůstává vlastníkem veškerého obsahu a informací, které na těchto stránkách zveřejňuje.
Jestliže obsah Uživatel odstraní, bude odstraněn obdobným způsobem, jako při přesunutí do Koše v počítači. Uživatel bere na vědomí, že odebraný obsah může existovat v záložních kopiích po přiměřeně dlouhou dobu (nebude však dostupný ostatním).
Pokud Uživatel používá nějakou aplikaci, může jí být vyzván k udělení povolení přístupu ke  svému obsahu a informacím i obsahu a informacím, které s ním sdíleli jiní uživatelé. Provozovatel vyžaduje, aby aplikace respektovaly soukromí Uživatele. Svým souhlasem s danou aplikací bude Uživatel moci nastavit, který obsah a informace může tato aplikace využívat, ukládat a přenášet.
Pokud Uživatel publikuje obsah nebo informace s použitím nastavení Veřejné, znamená to, že povoluje všem přístup k těmto informacím.
V rámci používání těchto stránek je zakázáno vkládat obsah, který je zakázaný obecně závaznými předpisy, a ke kterému Uživatel nemá příslušná práva pro jeho užití či zveřejnění.
Zejména je zakázáno vkládat tento obsah:
- Násilí a výhrůžky – je zakázáno prokazatelně vyhrožovat ostatním lidem nebo organizovat akce zaměřené na skutečné násilí, teroristické nebo kriminální aktivity. Zakázáno je také propagovat, plánovat nebo oslavovat jakékoliv akce, které způsobují nebo mohou způsobit finanční újmu ostatním, včetně krádeže a vandalismu.

- Sebepoškozování – je zakázáno propagovat nebo podněcovat sebepoškozování všeho druhu, včetně užívání tvrdých drog.

- Šikana a obtěžování – jsou zakázány jakékoliv formy šikany a obtěžování. V případě oznámení nevhodného chování budou učiněny odpovídající kroky.

- Nenávistný obsah – jsou zakázány vážně míněné nenávistné projevy, především z důvodu rasy, etnika, národnosti, náboženského přesvědčení, pohlaví, sexuální orientace, postižení nebo zdravotního stavu.

- Pornografie – je zakázáno uveřejňovat a sdílet jakékoliv materiály mající pornografický obsah, především pak dětskou pornografii.

- Regulované zboží – je zakázáno prostřednictvím stránek uskutečňovat transakce týkající se regulovaného zboží – především zbraní, tabáku nebo zboží pro dospělé.

Zjistí-li Provozovatel těchto stránek zveřejnění zakázaného obsahu, vyhrazuje si právo tento obsah odstranit.
Uživatel nevytvoří ani nebude používat aplikaci třetí strany zahrnující výše popsaný zakázaný obsah.

 

III.
Ochrana práv ostatních uživatelů

Uživatel se zavazuje respektovat práva druhých. Uživatel nebude na stránkách zveřejňovat obsah ani podnikat žádné kroky zasahující do práv jiných osob nebo jinak porušující zákon.
Uživatel se nebude pokoušet zjistit přihlašovací údaje ani získat přístup k účtu patřícímu někomu jinému.
Uživatel nebude šikanovat, zastrašovat ani obtěžovat žádného jiného uživatele.

 

IV.
Oprávnění Provozovatele pro případ porušování povinností Uživatele

1. Provozovatel je oprávněn odebrat jakýkoli Uživatelem zveřejněný obsah nebo informace na stránkách, pokud se bude oprávněně domnívat, že tímto obsahem jsou porušena tato Pravidla nebo obecně závazný právní předpis. Pokud bude Uživatel opakovaně porušovat tato Pravidla nebo obecně závazné právní předpisy, má Provozovatel právo jeho účet deaktivovat.
2. Jestliže je Uživatel přesvědčen, že obsah, který mu Provozovatel odebral dle předchozího odstavce, byl odebrán omylem nebo byl účet deaktivován omylem, má možnost požádat Provozovatele o přezkoumání jeho rozhodnutí. Provozovatel je povinen své předchozí rozhodnutí Uživateli písemně (stačí elektronicky nebo prostřednictvím těchto stránek) odůvodnit, pokud je nezruší.
3. Uživatel není oprávněn požadovat po Provozovateli náhradu škod či jakoukoliv jinou náhradu či nárok vzniklý v souvislosti s odebráním obsahu jeho stránek nebo s deaktivací účtu podle tohoto článku Pravidel.
4. Provozovatel zakazuje používat výsledky jeho činnosti chráněné autorským právem či ochrannou známkou nebo obdobným právem bez jeho písemného svolení.

 

V.
Zvláštní ustanovení vztahující se na inzerenty

Veškerá pravidla pro zveřejnění reklamy na těchto webových stránkách budou uvedena v příslušné smlouvě uzavřené mezi inzerentem a Provozovatelem.

 

VI.
Zvláštní ustanovení vztahující se na vytvoření stránek Uživatelem

Pokud Uživatel vytvoří na stránkách vlastní stránku nebo je jejím správcem, provozuje na své stránce propagaci nebo nabídku, je povinen dodržovat tato  Pravidla pro užívání stránek Provozovatele.

 

VII.
Změny Pravidel

Pokud Provozovatel změní tato Pravidla, postačí zveřejnit upozornění s textem změny na těchto stránkách. Uživatel, který bude stránky používat i po této změně, vyjadřuje svůj souhlas s touto změnou.

 

VIII.
Ukončení užívání

Poruší-li Uživatel ustanovení nebo smysl těchto Pravidel nebo Provozovatele jinak vystaví riziku či možnosti sankcí za porušování obecně závazných předpisů nebo riziku trestního stíhání, může mu Provozovatel přestat poskytovat část funkcí nebo všechny funkce služby stránek. Na tuto skutečnost bude Uživatel upozorněn e-mailem nebo při svém následujícím pokusu o přístup ke svému  účtu.
Uživatel má právo kdykoli svůj účet odstranit nebo deaktivovat svoji aplikaci.  

 

IX.
Prohlášení Provozovatele o ochraně údajů

1. Provozovatel prohlašuje, že údaje poskytnuté mu Uživatelem v souvislosti s registrací účtu a při sdílení nebude používat k jiným účelům než pro správu těchto stránek, např. při ztrátě hesla Uživatelem. Tyto údaje nebudou v žádném případě zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě.

X.
Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Pokud by kterákoli část těchto Pravidel pozbyla platnosti, zůstávají ostatní části plně v platnosti a nepozbývají účinnosti.
2. Pokud Provozovatel neuplatní kterékoli své oprávnění vyplývající z těchto Pravidel, nebude to považováno za zřeknutí se svých oprávnění dle těchto Pravidel.
3. Uživatel není oprávněn přenést některé ze svých práv či závazků vyplývajících z těchto Pravidel na jinou osobu bez výslovného svolení Provozovatele.
4. Veškerá práva a závazky Provozovatele vyplývající z provozování těchto stránek a z těchto Pravidel jsou plně převoditelná v případě fúze, převodu vlastnictví nebo majetku, jiných opatření či přechodu na základě zákona či jiné skutečnosti.
5. Žádné ustanovení těchto Pravidel nezbavuje Provozovatele ani Uživatele zodpovědnosti za dodržování obecně závazných předpisů.
6. Provozovatel neodpovídá Uživateli ani dalším osobám za žádné škody případně vzniklé v souvislosti s provozováním a užíváním těchto stránek.
7. Provozovatel nenese vůči třetím osobám ani vůči veřejným orgánům včetně orgánů činných v trestním řízení odpovědnost za porušení povinností ze strany Uživatele stanovených těmito Pravidly nebo právními předpisy.
8. Těmito Pravidly nejsou poskytována žádná oprávnění třetím osobám.
9. Provozovatel si vyhrazuje všechna práva související s provozováním těchto stránek mimo práv, která Uživateli výslovně přísluší.


Uživatel prohlašuje, že se seznámil s Pravidly pro užívání stránek www.memorynet.cz. Jejich obsah je mu plně srozumitelný a zavazuje se je dodržovat.